بیت آیت الله صانعی در غم ارتحال آن مرحوم

گروه عکس الف،   3990622172

در پی ارتحال آیت الله شیخ یوسف صانعی طلاب و اقشار مردم با حضور در بیت آن مرحوم به خانواده ایشان تسلیت گفتند.

بیت آیت الله صانعی در غم ارتحال آن مرحوم
بیت آیت الله صانعی در غم ارتحال آن مرحومبیت آیت الله صانعی در غم ارتحال آن مرحومبیت آیت الله صانعی در غم ارتحال آن مرحومبیت آیت الله صانعی در غم ارتحال آن مرحومبیت آیت الله صانعی در غم ارتحال آن مرحومبیت آیت الله صانعی در غم ارتحال آن مرحومبیت آیت الله صانعی در غم ارتحال آن مرحومبیت آیت الله صانعی در غم ارتحال آن مرحومبیت آیت الله صانعی در غم ارتحال آن مرحومبیت آیت الله صانعی در غم ارتحال آن مرحومبیت آیت الله صانعی در غم ارتحال آن مرحومبیت آیت الله صانعی در غم ارتحال آن مرحومبیت آیت الله صانعی در غم ارتحال آن مرحومبیت آیت الله صانعی در غم ارتحال آن مرحومبیت آیت الله صانعی در غم ارتحال آن مرحومبیت آیت الله صانعی در غم ارتحال آن مرحومبیت آیت الله صانعی در غم ارتحال آن مرحومبیت آیت الله صانعی در غم ارتحال آن مرحومبیت آیت الله صانعی در غم ارتحال آن مرحومبیت آیت الله صانعی در غم ارتحال آن مرحومبیت آیت الله صانعی در غم ارتحال آن مرحومبیت آیت الله صانعی در غم ارتحال آن مرحوم

آخرین عناوین