به یاد سردار

گروه عکس الف،   3990524058

با شهادت سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی، قلب ها در فراقش بی قرار است و یادش لحظه ای از ذهن مردم فراموش نمی شود.کافی است در گوشه و کنار این شهر و دیار سری بچرخانی تا قدرشناس ترین ملت تاریخ را ببینی که نه تنها هنوز عکس حاج قاسم را از سر در خانه ها و مغازه هایشان گرفته تا روی طلق موتور و پشت شیشه خودروهایشان جدا نکرده اند بلکه عکس رنگ و رو رفته قبلی را با عکسی جدید عوض می کنند./ عکس از مهر

به یاد سردار به یاد سردار به یاد سردار به یاد سردار به یاد سردار به یاد سردار به یاد سردار به یاد سردار به یاد سردار به یاد سردار به یاد سردار به یاد سردار به یاد سردار به یاد سردار به یاد سردار به یاد سردار به یاد سردار به یاد سردار به یاد سردار
ابر آروان

آخرین عناوین