سیاتل همچنان صحنه اعتراضات مردمی

گروه عکس الف،   3990520136

شهرهای مختلف آمریکا از جمله سیاتل از ماه می‌و در پی کشته شدن جورج فلوید، مردی سیاهپوست در بازداشت پلیس، صحنه اعتراضات گسترده به خشونت پلیس و تبعیض ضد رنگین پوستان این کشور بوده است.

سیاتل همچنان صحنه اعتراضات مردمیسیاتل همچنان صحنه اعتراضات مردمیسیاتل همچنان صحنه اعتراضات مردمیسیاتل همچنان صحنه اعتراضات مردمیسیاتل همچنان صحنه اعتراضات مردمیسیاتل همچنان صحنه اعتراضات مردمیسیاتل همچنان صحنه اعتراضات مردمیسیاتل همچنان صحنه اعتراضات مردمیسیاتل همچنان صحنه اعتراضات مردمیسیاتل همچنان صحنه اعتراضات مردمیسیاتل همچنان صحنه اعتراضات مردمیسیاتل همچنان صحنه اعتراضات مردمیسیاتل همچنان صحنه اعتراضات مردمیسیاتل همچنان صحنه اعتراضات مردمیسیاتل همچنان صحنه اعتراضات مردمی
ابر آروان

آخرین عناوین