مجازات در انتظار کسانی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند

گروه ویدئو الف،   3990519059

رئیس جمهور در جلسه ستاد مقابله با کرونا: افرادی که تخلف کنند از دستورالعمل های بهداشتی حتما باید مجازات بشوند. دستورالعمل هایی در این رابطه طی سه بخش تنظیم شده است.ادارت، اصناف و در سطح عموم.

ابر آروان

آخرین عناوین