شرایط عزاداری محرم از زبان معاون وزیر بهداشت

گروه ویدئو الف،   3990512099

حریرچی معاون کل وزیر بهداشت درباره عزاداری ماه محرم گفت :محرم امسال هرکس بالای در خانه اش یک پرچم سیاه نصب کند و هر خانه را یک حسینیه کنیم