توزیع ماسک رایگان در اهواز

گروه عکس الف،   3990427047

روز پنج شنبه ۲۶ تیرماه ‌شماری از اعضای کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز با لباس مخصوص و پلاکاردهای آموزشی وهشدار دهنده در خصوص وضعیت کرونا دراهواز ماسک رایگان در میان مردم توزیع کردند/تسنیم

 توزیع ماسک رایگان در اهواز توزیع ماسک رایگان در اهواز توزیع ماسک رایگان در اهواز توزیع ماسک رایگان در اهواز توزیع ماسک رایگان در اهواز توزیع ماسک رایگان در اهواز توزیع ماسک رایگان در اهواز توزیع ماسک رایگان در اهواز توزیع ماسک رایگان در اهواز توزیع ماسک رایگان در اهواز توزیع ماسک رایگان در اهواز توزیع ماسک رایگان در اهواز توزیع ماسک رایگان در اهواز توزیع ماسک رایگان در اهواز توزیع ماسک رایگان در اهواز توزیع ماسک رایگان در اهواز توزیع ماسک رایگان در اهواز توزیع ماسک رایگان در اهواز توزیع ماسک رایگان در اهواز توزیع ماسک رایگان در اهواز توزیع ماسک رایگان در اهواز توزیع ماسک رایگان در اهواز توزیع ماسک رایگان در اهواز توزیع ماسک رایگان در اهواز توزیع ماسک رایگان در اهواز توزیع ماسک رایگان در اهواز توزیع ماسک رایگان در اهواز توزیع ماسک رایگان در اهواز توزیع ماسک رایگان در اهواز توزیع ماسک رایگان در اهواز
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین