دومین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی

گروه عکس الف،   3990425112

دومین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) تهران صبح امروز چهارشنبه (۲۵ تیر) به ریاست قاضی مسعودی مقام در حال برگزاری است.

دومین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزیدومین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزیدومین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزیدومین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزیدومین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزیدومین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزیدومین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزیدومین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزیدومین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزیدومین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزیدومین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزیدومین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزیدومین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزیدومین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزیدومین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزیدومین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزیدومین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی
ابر آروان

آخرین عناوین