ضدعفونی کردن کلیسای سرکیس مقدس

گروه عکس الف،   3990425109

کلیسای سرکیس مقدس و خلیفه گری ارامنه تهران روز سه شنبه به منظور پیشگیری از انتشار ویروس کرونا و حضور مسیحیان برای انجام مراسم دعا ضدعفونی شد.

ضدعفونی کردن کلیسای سرکیس مقدسضدعفونی کردن کلیسای سرکیس مقدسضدعفونی کردن کلیسای سرکیس مقدسضدعفونی کردن کلیسای سرکیس مقدسضدعفونی کردن کلیسای سرکیس مقدسضدعفونی کردن کلیسای سرکیس مقدسضدعفونی کردن کلیسای سرکیس مقدسضدعفونی کردن کلیسای سرکیس مقدسضدعفونی کردن کلیسای سرکیس مقدسضدعفونی کردن کلیسای سرکیس مقدسضدعفونی کردن کلیسای سرکیس مقدسضدعفونی کردن کلیسای سرکیس مقدسضدعفونی کردن کلیسای سرکیس مقدس
ابر آروان

آخرین عناوین