دویست و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

گروه عکس الف،   3990423082

محسن هاشمی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره وعده ساخت یک ایستگاه مترو در هر ماه گفت: این قول هم اجرا می‌شود و مقرر شد ساخت دوازده ایستگاه تا پایان سال حتما محقق خواهد شد. رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: درخصوص پروژه نیلوفری هم بحث مطرح شد، زیرا از زمان ورود حناچی مسابقه‌ای برای آن برگزار شد و برنده داشت و قرار بود نقشه‌های اجرایی داده شود که نقشه‌ها هم داده شد.

دویست و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهراندویست و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهراندویست و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهراندویست و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهراندویست و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهراندویست و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهراندویست و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهراندویست و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهراندویست و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهراندویست و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهراندویست و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهراندویست و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهراندویست و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهراندویست و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهراندویست و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهراندویست و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهراندویست و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهراندویست و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهراندویست و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهراندویست و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهراندویست و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهراندویست و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهراندویست و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهراندویست و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
ابر آروان

آخرین عناوین