جلب توجه که به قیمت جان فرد تمام شد

گروه ویدئو الف،   3990422102

برخی افراد به منظور جلب توجه سایرین، کارهایی انجام می دهند که این حرکات جز آسیب دیدن اعضای بدن، مرگ و داغدار کردن خانواده هایشان سود دیگری در پی ندارد.

ابر آروان

آخرین عناوین