هشدار رئيس جمهور به صادرکنندگان

گروه ویدئو الف،   3990418082

حسن روحانی رئیس جمهور کشوار در جلسه هیئت دولت به صادرکنندگان هشدار داد: تاخير در عرضه ارز حاصل از صادرات خيانت به کشور است

ابر آروان

آخرین عناوین