قهرمان کلینیک سینا

گروه عکس الف،   3990415114

«عنایت آزغ» جوان رامهرمزی که جان ۱۱ نفر را در کلینیک سینا نجات داد، پس از آزمون در آتش نشانی استخدام خواهد شد.

ابر آروان

آخرین عناوین