گودزیلا در آمریکا

گروه ویدئو الف،   3990408116

طوفان شنی که از دل صحرای بزرگ آفریقا برخاست ، از اقیانوس اطلس هم گذشت تا به آمریکا برسد. نام این طوفان گودزیلا است. این گودزیلا ستون متراکمی است که چهار هزار کیلومتر امتداد دارد و آسمان را قهوه ای می کند.

ابر آروان

آخرین عناوین