روایت خبرنگار نظامی شبکه چینی از حضور نیروهای ایرانی در سوریه

گروه ویدئو الف،   3990327128

خبرنگار نظامی شبکه چینی از حضور نیروهای ایرانی در سوریه این چنین گفت: ایرانی ها جنگاور، قوی و مبارزند

آخرین عناوین