ادامه اعتراضات و خشونت پلیس در آمریکا

گروه عکس الف،   3990318054

هزاران نفر از مردم آمریکا به رغم برقراری مقررات منع آمد و شد و تهدیدهای رئیس جمهوری این کشور به خیابان‌ها آمده و به تظاهرات خود علیه قتل یک شهروند سیاهپوست توسط یک افسر پلیس ادامه دادند.

ادامه اعتراضات و خشونت پلیس در آمریکاادامه اعتراضات و خشونت پلیس در آمریکاادامه اعتراضات و خشونت پلیس در آمریکاادامه اعتراضات و خشونت پلیس در آمریکاادامه اعتراضات و خشونت پلیس در آمریکاادامه اعتراضات و خشونت پلیس در آمریکاادامه اعتراضات و خشونت پلیس در آمریکاادامه اعتراضات و خشونت پلیس در آمریکاادامه اعتراضات و خشونت پلیس در آمریکاادامه اعتراضات و خشونت پلیس در آمریکاادامه اعتراضات و خشونت پلیس در آمریکاادامه اعتراضات و خشونت پلیس در آمریکاادامه اعتراضات و خشونت پلیس در آمریکاادامه اعتراضات و خشونت پلیس در آمریکاادامه اعتراضات و خشونت پلیس در آمریکا
ابر آروان

آخرین عناوین