فرم امتیازبندی انتخاب کمیسیون‌های مجلس یازدهم منتشر شد

گروه اقتصادی الف،   3990315062 ۱ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱ تکراری یا غیرقابل انتشار

فرم امتیاز بندی انتخاب کمیسیون های مجلس یازدهم شورای اسلامی که بر اساس آن عضویت نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی انجام می‌شود، منتشر شد.

فرم امتیازبندی انتخاب کمیسیون‌های مجلس یازدهم منتشر شد

به گزارش  فارس، فرم امتیاز بندی انتخاب کمیسیون های مجلس یازدهم شورای اسلامی منتشر شد.

بر اساس این فرم‌ها، طبق جداول درج شده، امتیاز لازم به نمایندگان مجلس  برای عضویت در کمیسیون های ۱۵ گانه تخصصی مجلس داده می‌شود.

۱- دستورالعمل اجرایی قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

مصوب۱۳۹۲/۵/۲۲ کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس

ماده ۱- هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان که در این دستورالعمل هیأت نامیده می شود به تخلفات نمایندگان موضوع قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، از تاریخ تصویب اعتبارنامه آنان تا پایان دوره نمایندگی به ترتیب مقرر در قانون مزبور و این دستورالعمل رسیدگی می نماید.

ماده ۲- هیأت رئیسه مجلس موظف است از بین متقاضیان عضویت در هیأت، یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی، یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم، چهار نفر از اعضای سایر کمیسیون‌ها که عضو هیأت رئیسه مجلس نباشند را ظرف یک هفته به مجلس برای انتخاب معرفی نماید تا در اولین دستور جلسه علنی مطرح و افراد انتخاب شوند.

ماده ۳- هیأت در اولین جلسه رسمی خود از بین اعضاء یک رئیس، دو نایب رئیس، دو دبیر با رای نسبی انتخاب می کند.

ماده ۴- جلسات هیأت با حضور ۵ عضو، رسمیت می یابد و ملاک در تصمیم گیری موافقت حداقل 4 نفر از اعضاء حاضر در جلسه می باشد.

ماده ۵- چنانچه هر یک از منتخبین کمیسیون های قضایی و حقوقی و اصل نودم به عضویت سایر کمیسیون های تخصصی در آیند هیأت رئیسه مکلف است طبق مقررات این دستورالعمل نسبت به معرفی فرد جایگزین به مجلس جهت انتخاب اقدام نمایند.

ماده ۶- در موارد خلاف امنیت ملی تعیین اعمال و رفتار ضد امنیتی نماینده منوط به تایید آن از سوی شورای عالی امنیت ملی است.

ماده ۷- چنانچه به تشخیص هیأت، تصمیم گیری در خصوص پرونده منوط به تعیین تکلیف موضوع در مراجع قضایی باشد، هیأت می تواند تا صدور رای قطعی رسیدگی به پرونده را به تعویق اندازد.

تبصره ۱- کلیه گزارش ها و اسناد مربوط به هیأت باید به دفتر ارسال و در آنجا به صورت محرمانه ثبت و نگهداری شوند.

تبصره ۲- هیأت رئیسه مجلس موظف است به پیشنهاد رئیس هیأت، کارکنان مورد نظر هیأت را تامین نماید.

ماده ۸- گزارش های واصله ابتدا در جلسه رسمی هیأت مطرح و در صورت تشخیص مبنی بر ضرورت پیگیری، توسط ریاست هیأت به یکی از اعضای هیأت ارجاع تا پس از انجام تحقیقات مقدماتی نتیجه اقدامات را به هیات گزارش نمایند.

ماده ۹- هیأت موظف است پس از دریافت گزارش نماینده هیأت به موضوع رسیدگی و در صورت احراز تخلف، از نماینده مشتکی عنه دعوت به عمل آورده و پس از استماع توضیحات و اخذ دفاعیات کتبی و ختم رسیدگی ظرف یک هفته اقدام به صدور رای نماید. عدم حضور غیر موجه نماینده مانع رسیدگی هیأت نمی باشد.

ماده ۱۰- چنانچه نماینده به رای هیأت معترض باشد می تواند ظرف ده روز مراتب اعتراض خود را کتبا به دفتر هیأت تسلیم نماید. در این صورت هیأت تجدید نظر به اعتراض رسیدگی می نماید و از نماینده معترض به صورت کتبی دعوت به عمل می آورد تا در جلسه حاضر و مطالب و دفاعیات خود را ارائه نماید و حداکثر ظرف یک ماه، نسبت به صدور رأی اقدام نمایند. این حکم قطعی است.

ماده ۱۱- هیأت تجدید نظر با حضور دو سوم اعضاء، رسمیت یافته و ملاک در تصمیم گیری، رای اکثریت مطلق عده حاضر است.

ماده ۱۲- هیأت ترتیبی اتخاذ نماید که حتی المقدور تا پایان هر دوره، پرونده ای به دوره بعد انتقال داده نشود.

این دستورالعمل در جلسه نهایی مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۲ کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی به تصویب رسید.

دستورالعمل اجرائی موضوع تبصره(۱) ماده (۳۶) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 

ماده ۱- تعاریف:

ماده ۲- اهداف

- اجرای ماده ۳۶ و ۳۷ قانون آیین‌نامه داخلی
- عدالت در انتخاب اعضای کمیسیون‌های تخصصی نمایندگان
- افزایش کیفیت قانونگذاری و کارآمد شدن کمیسیون‌های تخصصی در حوزه قانونگذاری و نظارت

ماده ۳- هر نماینده مکلف است قبل از شروع دوره اطلاعات خویش را براساس فرمتامتیازبندی به صورت خوداظهاری در سامانه وارد کند تا این اطلاعات در دسترس ه مه نمایندگان قرار گیرد.

ماده ۴- پس از افتتاح دوره هر نماینده فرم مخصوص انتخاب کمیسیون‌‌های تخصصی خود را از شعبه مربوط دریافت می‌کند و پس از تکمیل فرم با تعیین در اولویت پیشنهادی به همراه مستندات حداکثر تا سه روز پس از افتتاح دوره به هیأت رئیسه مجلس تحویل می‌دهد. مسئولیت عدم ارائه مستندات به عهده خود فرد است.

ماده ۵- بررسی فرم‌های تکمیل شده، دریافت مدارک و انطباق آن با مستندات و سپس چاپ سوابق نمایندگان به عهده معاونت قوانین است.

ماده ۶- معاونت قوانین ظرف مدت چهل و هشت ساعت؛ پس از انطباق فرم‌ها با مستندات، اطلاعات مندرج در فرم‌ها و تحصیلات، سوابق اجرایی  تجارب نمایندگی و عضویت در کمیسیون‌ها را در سامانه ثبت می‌کند سپس اطلاعات مذکور را از طریق همان سامانه به هیأت رئیسه انتقال می‌‌دهد.

ماده ۷- امتیاز ناشی از مؤلفه تحصیلات طبق جدول زیر است:

جدول امتیازات مرتبط با رشته و مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی مقطع مرتبط با کمیسیون منتخب تا حدودی مرتبط با کمیسیون منتخب
 دانشگاهی کارشناسی ۲۰۰ ۱۰۰
کارشناسی ارشد ۱۵۰ ۷۵
دکترای ۲۵۰ ۱۲۵
پزشکی پزشک عمومی ۳۵۰ ۱۷۵
متخصص و فوق تخصص ۲۵۰ ۱۲۵
حوزوی سطح دو معادل کارشناسی معادل کارشناسی
سطح سه معادل کارشناسی ارشد معادل کارشناسی ارشد
سطح چهار معادل دکترا معادل دکتر

ماده ۸- امتیاز هر مقطع تحصیلی با توجه به ارتباط با کمیسیون منتخب محاسبه و با امتیاز مقاطع دیگر جمع می‌شود.

ماده ۹- در صورتیکه نماینده‌ای در یک مقطع تحصیلی در بیش از یک رشته موفق به اخذ مدرک شده باشد، تنها مدرکی مورد محاسبه قرار می‌گیرد که به انتخاب نماینده در فرم ذکر شده است.

ماده ۱۰- مدرک تحصلی مورد ارزیابی برای احتساب امتیازات جدل فوق، مدرک ارائه شده مورد تأیید وزارت علوم یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه قم است.

ماده ۱۱- جدول رشته‌های مرتبط با هر کمیسیون به شرح زیر است:

 

تبصره: سمت یا پست‌های همطراز، با ارائه مدرک معتبر و تطبیق با جدول فوق مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و محاسبه می‌شود. مصادیق همطرازی‌ها در حکم شخص قابل رؤیت بوده و نظر سازمان اداری استخدامی در این خصوص مورد پذیرش است. پیوست چهار به ذکر برخی از مصادیق پرداخته است.

 

ماده ۱۵- هیأت رئیسه در مرحله تعیین امتیاز نمایندگان در صورت بروز ابهام، سکوت، اختلاف در مورد تحصیلات و سوابق اجرایی و ارتباط آن با کمیسیون منتخب یا ارتباط شغلی مشاغل آزاد یا مشاغلی که در جدول و پیوست‌ها ذکر نشده است و موارد مشابه، موضوع را به شعبه ذیربط ارجاع می‌دهد تا آن شعبه موضوع را در دستور کار قرار دهد و پس از تصمیم‌گیری نتیجه را به هیأت رئیسه منعکس نماید. این تصمیم شعبه قطعی بوده و ملاک عمل برای ادامه مراحل قرار می‌گیرد. شعب مؤظفند تصمیمات خود را از طریق سامانه در دسترس تمامی نمانیدگان قرار دهند.

ماده ۱۶- حداکثر شش کمیسیون اولی که طبق تبصره ۳ ماده ۳۷ پیش از سایر کمیسیون‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌اند می‌توانند تا سقف بیست و سه نفر عضو داشته باشند.

ماده ۱۷هیأت رئیسه مجلس پس از دریافت نظر شعب و نهایی شدن جدول تعیین امتیاز و رتبه‌بندی نمایندگان، اقدام به تکثیر و توزیع آن می‌کند. نمایندگانی که به امتیاز خود اعتراض دارند می‌توانند ظرف مدت چهل و هشت ساعت پس از توزیع گزارش، اعتراض خود را به هیأت رئیسه تقدیم کنند تا در جلسه مشترک هیأت رئیسه مجلس و رؤسای شعب با دعوت از نماینده معترض، ظرف مدت چهل و هشت ساعت پس از انقضای مهلت مذکور، به اعتراضات رسیدگی و اعلام نظر نماید. پس از اعلام نظر جلسه مشترک مذکور، هیأت رئیسه نسبت به تعیین و اعلام فهرست اعضای کمیسیون‌های تخصصی برمبنای امتیازات هر فرد، اقدام می‌کند.

ماده ۱۸- امتیازبندی و تعیین اعضای هر کمیسیون به ترتیب از کمیسیون‌هایی که بیشترین متقاضی را دارد، آغاز می‌شود و پس از تکمیل اعضای کمیسیون‌های مذکور، نمایندگان بازمانده از اولویت اول انتخابی خود، با متقاضیان اولویت اول کمیسیون بعدی امتیازبندی و تعیین کمیسیون می‌شوند. نمایندگانی که در هیچ یک از اولویت‌های خود انتخاب نشده‌اند، مؤظفند از دیگر کمیسیون‌های تکمیل نشده دو اولویت دیگر را تعیین نمایند. بین افرادی که رأی مساوی آورده و احتساب آنان به عنوان عضو یک کمیسیون باعث افزایش سقف آن کمیسیون می‌شود قرعه‌کشی انجام می گیرد.

ماده ۱۹پس از اعلام اسامی اعضای کمیسیون‌های تخصصی،در صورتی که هر یک از نمایندگان به کمیسیون انتخاب شده اعتراض داشته باشد، می‌تواند ظرف مدت بیست و چهار ساعت اعتراض خود را کتباً به هیأت رئیسه مجلس تقدیم کند تا در جلسه مشترک هیأت رئیسه مجلس و رؤسای  شعب ا استماع نظرات معترضان و بررسی اعتراض‌های واصله نسبت به تعیین نهایی اعضای کمیسیون‌های تخصصی تا چهل و هشت ساعت پس از انقضای مهلت اعتراض، تصمیم نهایی اتخاذ گردد.

ماده ۲۰- چنانچه نماینده‌ای در مهلت قانونی (تا سه روز پس از افتتاح مجلس) فرم و مستندات خود را به هیأت رئیسه تحویل ندهد، فقط در صورتی که در جلسه مشترک هیأت رئیسه و رؤسای شعب دلایل ایشان موجه تشخیص داده شود، فرصت دارد تا قبل از پایان مرحله امتیازبندی فرم مذکور را تکمیل و به هیأت رئیسه ارائه کند. در غیر این صورت همانند نمایندگان بازمانده از اولویت اول و دوم، مؤظف است از دیگر کمیسیون‌های تکمیل نشده دو اولویت را انتخاب نماید، تا امتیاز و رتبه ایشان تعیین شود.

ماده ۲۱- نماینده‌ای که در انتخابات میان دوره‌ای به مجلس راه می‌یابد، از میان کمیسیون‌هایی که تکمیل نشده یا کمتر از سقف مقرر در قانون (حداقل ۱۹ و حداکثر ۲۳ نفر) عضو دارند، دو اولویت انتخاب می‌کند. در صورتی که کمیسیونی بیش از تعداد مورد نیاز متقاضی داشته باشد، طبق فرایند این دستورالعمل و براساس جدول امتیازات حاصله کمیسیون ایشان تعیین شود.

ماده ۲۲- معاونت اجرایی سه ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل فرصت دارد تا با نظارت هیأت رئیسه مجلس در مورد تأمین امکانات و طراحی سامانه تعیین کمیسیون‌های تخصصی نمایندگان برمبنای امتیاز و براساس شاخص‌های تعریف شده اقدام کند تا پس از راه‌اندازی و طی مرحله آزمایشی، از ابتدای دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی رسماً مورد استفاده قرار گیرد.

ماده ۲۳- خلاصه اقدامات لازم برای تعیین کمیسیون نمایندگان به شرح زیر است:

 

ردیف اقدام مستند به اقدام کننده مهلت روزشمار
۱ دریافت فرم های امتیازبندی از شعبه مربوطه ماده۳۶ نماینده از اولین جلسه شعبه روز سوم
۲ تحویل فرم تکمیل شده به هیات رئیسه و مستندات به معاونت قوانین ماده۳۶ نماینده حداکثر تا سه روز پس از افتتاح دوره روز سوم
۳ ارجاع فرم ها به معاونت قوانین تبصره ۲ ماده ۳۶ هیات رئیسه در پایان روز سوم پس از افتتاح دوره روز سوم
۴ ورود و تایید اطلاعات ثبتی نمایندگان در سامانه و ارجاع به هیات رئیسه تبصره ۲ ماده ۳۶ معاونت قوانین ۴۸ ساعت(پیشنهادی) روز پنجم
۵ ارجاع موارد ابهامی موضوع ماده ۱۵ این دستورالعمل بند۴ ماده ۳۶ هیات رئیسه ۴۸ ساعت روز ششم
۶ بررسی و تعیین امتیاز موارد ارجاع شده به شعبه بند ۴ ماده ۲۶ شعبه ۴۸ ساعت روز هشتم
۷ دریافت نظر شعب و تعیین امتیازبندی، رتبه بندی و تکثیر و توزیع ماده ۳۷ هیات رئیسه --- روز هشتم
۸ اعتراض نسبت به امتیازها به هیات رئیسه ماده ۳۷ نماینده ۴۸ ساعت روز دهم
۹ تشکیل هیات مشترک و اعلام نتایج نهایی امتیازات ماده۳۷ هیات رئیسه ۴۸ ساعت روز دوازدهم
۱۰ اعلام فهرست اعضای کمیسیون های تخصصی ماده ۳۷ هیات رئیسه --- روز دوازدهم
۱۱ تعیین کمیسیون نمایندگان بازمانده از اولویت اول و دوم تبصره ۴ ماده ۳۷ هیات رئیسه ۲۴ ساعت(پیشنهادی) روز سیزدهم
۱۲ اعلام اعتراض به اسامی اعلام شده کمیسیون ها تبصره ۱ ماده ۳۷ نماینده ۲۴ ساعت روز سیزدهم
۱۳ تشکیل هیات مشترک و اعلام نتایج تبصره ۱ ماده ۳۷ هیات رئیسه ۴۸ ساعت روز پانزدهم
۱۴ تعیین فهرست نهایی اعضای کمیسیون ها   هیات رئیسه --- روز پانزدهم

** مستندات دستورالعمل

۱- ماده ۳۶ و ۳۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
۲- مصوبه ۳۶۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی
۳- ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
۴- دستورالعمل اجرایی نحوه انتصاب و انتخاب مدیران حرفه‌ای کشور
۵- بخشنامه مشاغل عمومی سازمان اداری استخدامی کشور
۶- دفترچه سازمان سنجش مقطع کارشناسی، ارشد و دکترای سال ۹۸

دیدگاه کاربران

ناشناس۱۴۷۱۴۲۹۲۳:۴۵:۲۵ ۱۳۹۹/۳/۱۵
حالا که چی؟!!!!!

پربحث‌های دیروز

 1. آيا چين واقعا جزيره كيش را خريده است؟!

 2. چرا خودروسازی ایران از ترکیه عقب افتاد؟

 3. رمزگشایی از پشت پرده مانتوهای جلوباز

 4. چگونه جمهوری اسلامی را از چشم مردم بيندازيم !

 5. ۱۵ استان در وضعیت قرمز یا هشدار کرونا/روایت جدید از همکاری ۲۵ ساله ایران و چین/تابوشکنی احمدی‌نژاد/ روحانی استیضاح می‌شود؟

 6. جوابیه سید میعاد صالحی بر بیانیه دیوان محاسبات

 7. محسن هاشمی: تهران باید ۲ هفته تعطیل شود/ سهم دولت در اوج گیری دوباره کرونا ۷۰ درصد است

 8. آیا سوریه بعد از امضای توافق نظامی با ایران همان سوریه قبل است؟

 9. شهاب حسینی در کنار پسر بزرگش

 10. رختکن کثیف پرسپولیس+عکس

 11. واکنش «آشنا» به حضور «زم» در برنامه تلویزیونی

 12. پایتخت در وضعیت قرمز قرار دارد/ آخرین شرایط بیمارستان‌های کرونا در «استان تهران»

 13. رونمایی از کیفی اعجاب انگیز در اولین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی/ رشوه‌های میلیاردی بدهکاران ارزی

 14. دلالتهای مغفول یک نامه

 15. جزئیات تازه از زمان وقوع سانحه بوئینگ اوکراینی/کاربر سامانه دفاعی هدف را هواپیمای تجاری تشخیص نداد

 16. روحانی: کرونا هراسی و عادی‌سازی کرونا هر دو خطرناک است/ راهی جز اجرای دستورالعمل‌ها نداریم

پربحث‌های هفته

 1. یک درس مهم ظریف در سیاست خارجی

 2. آيا چين واقعا جزيره كيش را خريده است؟!

 3. چرا خودروسازی ایران از ترکیه عقب افتاد؟

 4. ايران و چين و بوقچی های آن ور آبی !

 5. مجلس به تهدیدهای تاجگردون چه پاسخی می‌دهد؟

 6. طرح سؤال از رئیس‌جمهور با ۲۰۰ امضا تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شد + محورهای سوال

 7. ضرب و شتم پزشک متخصص توسط همراهان بیمار + عکس

 8. مدیریت ناکارآمد کرونا در ایران/ اقدامات محدودکننده برمی‌گردند؟

 9. اعتبارنامه تاجگردون رد شد

 10. رمزگشایی از پشت پرده مانتوهای جلوباز

 11. واکنش کاربران توییتر به رد اعتبارنامه تاجگردون؛ مجلس از اولین آزمون بزرگ خود سربلند بیرون آمد/ حالا نوبت تلاش مضاعف برای حل مشکلات است

 12. مردم اندونزی حیوانات را در آتشفشان ریختند

 13. حاشیه‌های حضور ظریف در مجلس

 14. شما بگویید به چه قیمتی ؟!

 15. تاجگردون کیفش را از مجلس برداشت و رفت

 16. روایت روحانی از مدیریت دولت بر اقتصاد کشور/جنجال سخنرانی ظریف/ بازداشت عضو تیم سابق مذاکره‌کننده هسته‌ای/افروغ: صداوسیما اسیر نفوذ، تظاهر و ریا شده است

 17. روحانی: اقتصاد کشور تحت مدیریت قرار دارد/ در ماه‌های آینده به ثبات در اقتصاد و بازار ارز خواهیم رسید

 18. یک نماینده مجلس فیش حقوقی‌اش را منتشر کرد + عکس

 19. پرواز عمودی خلبان ایرانی با بمب افکن F ۴

 20. چگونه جمهوری اسلامی را از چشم مردم بيندازيم !

 21. جزئیات طرح ساخت ۶میلیون مسکن؛ تامین ۶۰درصد هزینه با وام ارزان و زمین رایگان

 22. شهردار تهران: ۹ میلیون دلار ضرر کردیم

 23. نمکی: دلم نمی‌خواست با چنین تاوان سنگینی حرف‌هایم را جدی بگیرند

 24. احمد توکلی: با استیضاح روحانی بیشتر موافقم

 25. ۱۵ استان در وضعیت قرمز یا هشدار کرونا/روایت جدید از همکاری ۲۵ ساله ایران و چین/تابوشکنی احمدی‌نژاد/ روحانی استیضاح می‌شود؟

ابر آروان

پربحث‌های هفته

 1. چرا خودروسازی ایران از ترکیه عقب افتاد؟

 2. طرح سؤال از رئیس‌جمهور با ۲۰۰ امضا تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شد + محورهای سوال

 3. روحانی: اقتصاد کشور تحت مدیریت قرار دارد/ در ماه‌های آینده به ثبات در اقتصاد و بازار ارز خواهیم رسید

 4. جزئیات طرح ساخت ۶میلیون مسکن؛ تامین ۶۰درصد هزینه با وام ارزان و زمین رایگان

 5. دولت روحانی رکورددار جهش ارز در تمام دولت‌ها است/ چرخ اقتصاد از کار افتاده/ نتیجه سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی چه بود؟

 6. جهانگیری: مردم سهام عدالت خود را نفروشند/ دردی از جامعه را حل کنیم/ به مشکلات معیشتی آگاه هستیم

 7. جوابیه سید میعاد صالحی بر بیانیه دیوان محاسبات

 8. سرپرست وزارت صمت: گرانی خودرو به خاطر شکاف عرضه و تقاضا بود/ شکاف با پیش فروش کم شد

 9. روحانی: ۲۰ میلیارد یورو کالا صادر شده، اما ارز آن بازنگشته است/ناچاریم تصمیم‌های حادی بگیریم

 10. پورابراهیمی: اجازه نمی‌دهیم یک نفر هم تسویه ارزی را انجام ندهد

 11. صادرکنندگانی که زور دولت هم به آنها نمی رسد !

 12. خودروی K۱۳۲ ایران خودرو را بهتر بشناسید

 13. نوبخت: دولت برای جبران کسری بودجه، دو روش در پیش گرفته‌ است

 14. وزیر راه: حداکثر سقف قرارداد‌ اجاره در تهران ۲۵ درصد تعیین شد/ هیجانات کاذب‌ بازار مسکن را آرام می‌کنیم

 15. خاندوزی: بار مالیات بر خانه‌های خالی به مستاجران منتقل نمی‌شود/ برای کنترل قیمت مسکن، افزایش عرضه نباید فراموش شود

 16. رشد ۴۵۰ درصدی قیمت مسکن و انتقاد روحانی از روحانی

 17. بازار اجاره مسکن در بدترین شرایط طی نیم قرن اخیر

 18. بالاترین تورم متعلق به کدام کشورها است؟

 19. قیمت خودرو در بازار آزاد مشخص شد/ جدول

 20. روحانی: تحویل مسکن به افراد ثبت نام کننده در طرح مسکن یکم اولویت دولت است

 21. جدول/ قیمت طلا، سکه و دلار امروز

 22. حالا نوبت گرانی گوشی همراه است!

 23. حقوق فروردین‌ماه کارگران هفت‌تپه واریز شد

 24. غوغای روحانی؛ سکه ۷۰۰ درصد، دلار ۴۷۲ درصد، مسکن ۳۱۶ درصد

 25. استقبال بازار خودرو از دلار ۲۲ هزار تومانی

آخرین عناوین