«چشمه علی» استخر پنج ستاره جنوب تهران

گروه عکس الف،   3990310101

با افزایش دمای هوا و فروکش کردن تب کرونا جوانان محله های جنوب تهران برای فرار از هزینه های بالای استخرهای پایتخت، به چشمه علی بعنوان استخر پنج ستاره جنوب تهران پناه بردند.

«چشمه علی» استخر پنج ستاره جنوب تهران«چشمه علی» استخر پنج ستاره جنوب تهران«چشمه علی» استخر پنج ستاره جنوب تهران«چشمه علی» استخر پنج ستاره جنوب تهران«چشمه علی» استخر پنج ستاره جنوب تهران«چشمه علی» استخر پنج ستاره جنوب تهران«چشمه علی» استخر پنج ستاره جنوب تهران«چشمه علی» استخر پنج ستاره جنوب تهران«چشمه علی» استخر پنج ستاره جنوب تهران«چشمه علی» استخر پنج ستاره جنوب تهران«چشمه علی» استخر پنج ستاره جنوب تهران«چشمه علی» استخر پنج ستاره جنوب تهران«چشمه علی» استخر پنج ستاره جنوب تهران«چشمه علی» استخر پنج ستاره جنوب تهران«چشمه علی» استخر پنج ستاره جنوب تهران«چشمه علی» استخر پنج ستاره جنوب تهران
ابر آروان

آخرین عناوین