ایران تهدید خود را از خلیج فارس به کارائیب آورد

گروه ویدئو الف،   3990307133

جوزف هومایر کارشناس آمریکایی: ایران تهدید خود را از خلیج فارس به دریای کارائیب منتقل کرده و این موجب نگرانی فزاینده آمریکا است.

ابر آروان

آخرین عناوین