مبارزه با کرونا در مشاغل ژاپن

گروه عکس الف،   3990307075

اقدامات امنیتی مراکز صنعتی و تجاری ژاپن برای مبارزه با کرونا