مراسم خاکسپاری شهید ناوچه کنارک در روستای دهتل

گروه عکس الف،   3990302111

مراسم خاکسپاری با شهید فخرالدین فلک نازی بعد از ظهر جمعه همزمان با روز جهانی قدس با رعایت نکات بهداشتی در روستای دهتل شهرستان بستک هرمزگان برگزار شد. شهید فلک نازی از هموطنان اهل سنت بود. عکس؛ ابراهیم رفیعی/ مهر

مراسم خاکسپاری شهید ناوچه کنارک در روستای دهتل
مراسم خاکسپاری شهید ناوچه کنارک در روستای دهتلمراسم خاکسپاری شهید ناوچه کنارک در روستای دهتلمراسم خاکسپاری شهید ناوچه کنارک در روستای دهتلمراسم خاکسپاری شهید ناوچه کنارک در روستای دهتلمراسم خاکسپاری شهید ناوچه کنارک در روستای دهتلمراسم خاکسپاری شهید ناوچه کنارک در روستای دهتلمراسم خاکسپاری شهید ناوچه کنارک در روستای دهتلمراسم خاکسپاری شهید ناوچه کنارک در روستای دهتلمراسم خاکسپاری شهید ناوچه کنارک در روستای دهتلمراسم خاکسپاری شهید ناوچه کنارک در روستای دهتلمراسم خاکسپاری شهید ناوچه کنارک در روستای دهتلمراسم خاکسپاری شهید ناوچه کنارک در روستای دهتلمراسم خاکسپاری شهید ناوچه کنارک در روستای دهتلمراسم خاکسپاری شهید ناوچه کنارک در روستای دهتلمراسم خاکسپاری شهید ناوچه کنارک در روستای دهتلمراسم خاکسپاری شهید ناوچه کنارک در روستای دهتلمراسم خاکسپاری شهید ناوچه کنارک در روستای دهتلمراسم خاکسپاری شهید ناوچه کنارک در روستای دهتلمراسم خاکسپاری شهید ناوچه کنارک در روستای دهتلمراسم خاکسپاری شهید ناوچه کنارک در روستای دهتلمراسم خاکسپاری شهید ناوچه کنارک در روستای دهتلمراسم خاکسپاری شهید ناوچه کنارک در روستای دهتل
ابر آروان

آخرین عناوین