افطار به وقت نجات

گروه عکس الف،   3990230010

مشاغل امدادی همچون فوریت‌های پزشکی همواره از حساسیت بالایی برخوردار هستند، بنابراین تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی حتی در زمان افطار نیز در پست‌های خود مستقر هستند. عکس: امیرحسین ناسوتی/ فارس

افطار به وقت نجات
افطار به وقت نجاتافطار به وقت نجاتافطار به وقت نجاتافطار به وقت نجاتافطار به وقت نجاتافطار به وقت نجاتافطار به وقت نجاتافطار به وقت نجاتافطار به وقت نجاتافطار به وقت نجاتافطار به وقت نجاتافطار به وقت نجاتافطار به وقت نجاتافطار به وقت نجاتافطار به وقت نجاتافطار به وقت نجاتافطار به وقت نجاتافطار به وقت نجاتافطار به وقت نجاتافطار به وقت نجاتافطار به وقت نجاتافطار به وقت نجاتافطار به وقت نجاتافطار به وقت نجاتافطار به وقت نجاتافطار به وقت نجاتافطار به وقت نجاتافطار به وقت نجاتافطار به وقت نجاتافطار به وقت نجاتافطار به وقت نجاتافطار به وقت نجاتافطار به وقت نجاتافطار به وقت نجات
ابر آروان

آخرین عناوین