بازدید رییس بنیاد مستضعفان از مراحل مرمت موزه دفینه

گروه عکس الف،   3990229091

پرویز فتاح رییس بنیاد مستضعفان از مراحل مرمت و بازسازى مجموعه فرهنگی - تاریخی موزه دفینه امروز دوشنبه (۲۹ اردیبهشت) همزمان با روز جهانی موزه بازدید کرد.

بازدید رییس بنیاد مستضعفان از مراحل مرمت موزه دفینهبازدید رییس بنیاد مستضعفان از مراحل مرمت موزه دفینهبازدید رییس بنیاد مستضعفان از مراحل مرمت موزه دفینهبازدید رییس بنیاد مستضعفان از مراحل مرمت موزه دفینهبازدید رییس بنیاد مستضعفان از مراحل مرمت موزه دفینهبازدید رییس بنیاد مستضعفان از مراحل مرمت موزه دفینهبازدید رییس بنیاد مستضعفان از مراحل مرمت موزه دفینهبازدید رییس بنیاد مستضعفان از مراحل مرمت موزه دفینهبازدید رییس بنیاد مستضعفان از مراحل مرمت موزه دفینهبازدید رییس بنیاد مستضعفان از مراحل مرمت موزه دفینهبازدید رییس بنیاد مستضعفان از مراحل مرمت موزه دفینهبازدید رییس بنیاد مستضعفان از مراحل مرمت موزه دفینهبازدید رییس بنیاد مستضعفان از مراحل مرمت موزه دفینهبازدید رییس بنیاد مستضعفان از مراحل مرمت موزه دفینهبازدید رییس بنیاد مستضعفان از مراحل مرمت موزه دفینهبازدید رییس بنیاد مستضعفان از مراحل مرمت موزه دفینهبازدید رییس بنیاد مستضعفان از مراحل مرمت موزه دفینهبازدید رییس بنیاد مستضعفان از مراحل مرمت موزه دفینه

آخرین عناوین