برگزیدگان عکاسی طبیعت ۲۰۲۰

گروه عکس الف،   3990228083

برگزیدگان عکاسی طبیعت ۲۰۲۰ مشخص شد.