تشییع پیکر مطهر شهدای نیروی دریایی ارتش در بندر کنارک

گروه عکس الف،   3990223108

تشییع پیکر شهدای حادثه کنارک در منطقه سوم دریایی بندر کنارک سه شنبه ۲۳ اردیبهشت سال ۱۳۹۹، با حضور امیر سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش و امیر خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش برگزار شد.

تشییع پیکر مطهر شهدای نیروی دریایی ارتش در بندر کنارکتشییع پیکر مطهر شهدای نیروی دریایی ارتش در بندر کنارکتشییع پیکر مطهر شهدای نیروی دریایی ارتش در بندر کنارکتشییع پیکر مطهر شهدای نیروی دریایی ارتش در بندر کنارکتشییع پیکر مطهر شهدای نیروی دریایی ارتش در بندر کنارکتشییع پیکر مطهر شهدای نیروی دریایی ارتش در بندر کنارکتشییع پیکر مطهر شهدای نیروی دریایی ارتش در بندر کنارکتشییع پیکر مطهر شهدای نیروی دریایی ارتش در بندر کنارکتشییع پیکر مطهر شهدای نیروی دریایی ارتش در بندر کنارکتشییع پیکر مطهر شهدای نیروی دریایی ارتش در بندر کنارکتشییع پیکر مطهر شهدای نیروی دریایی ارتش در بندر کنارکتشییع پیکر مطهر شهدای نیروی دریایی ارتش در بندر کنارکتشییع پیکر مطهر شهدای نیروی دریایی ارتش در بندر کنارکتشییع پیکر مطهر شهدای نیروی دریایی ارتش در بندر کنارکتشییع پیکر مطهر شهدای نیروی دریایی ارتش در بندر کنارکتشییع پیکر مطهر شهدای نیروی دریایی ارتش در بندر کنارکتشییع پیکر مطهر شهدای نیروی دریایی ارتش در بندر کنارک

آخرین عناوین