بازگشایی مساجد در سوریه و لبنان

گروه ویدئو الف،   3990220048

پس از شیوع کرونا در کشورهای مختلف و بسته شدن اماکن عمومی این بار سوریه و لبنان بودند پس از پائین آمدن آمارها مساجد و اماکن عمومی را بازگشایی کردند.

آخرین عناوین