وقتی هنر معلولیت را دور می‌زند

گروه عکس الف،   3990219028

پریسا طاهری هنرمند شهرضایی است که از ۹ سالگی دچار معلولیت شده است. زندگی خانم طاهری با بیماری خاص، نادر و ناشناخته دیستروفی عضلانی پیوند خورده، اما او با هنر میناکاری و خلق آثار هنری و صنایع دستی همه این مشکل را به فرصتی برای زندگی پویا تبدیل کرده است/باشگاه خبرنگاران

وقتی هنر معلولیت را دور می‌زند 				        وقتی هنر معلولیت را دور می‌زند 				        وقتی هنر معلولیت را دور می‌زند 				        وقتی هنر معلولیت را دور می‌زند 				        وقتی هنر معلولیت را دور می‌زند 				        وقتی هنر معلولیت را دور می‌زند 				        وقتی هنر معلولیت را دور می‌زند 				        وقتی هنر معلولیت را دور می‌زند 				        وقتی هنر معلولیت را دور می‌زند 				        وقتی هنر معلولیت را دور می‌زند 				        وقتی هنر معلولیت را دور می‌زند 				        وقتی هنر معلولیت را دور می‌زند 				        وقتی هنر معلولیت را دور می‌زند 				        وقتی هنر معلولیت را دور می‌زند 				        وقتی هنر معلولیت را دور می‌زند 				        وقتی هنر معلولیت را دور می‌زند 				        وقتی هنر معلولیت را دور می‌زند 				        وقتی هنر معلولیت را دور می‌زند 				        وقتی هنر معلولیت را دور می‌زند 				        وقتی هنر معلولیت را دور می‌زند 				        وقتی هنر معلولیت را دور می‌زند 				        وقتی هنر معلولیت را دور می‌زند 				        وقتی هنر معلولیت را دور می‌زند 				        وقتی هنر معلولیت را دور می‌زند

آخرین عناوین