کارگاه‌های جهادی تولید ماسک

گروه عکس الف،   3990214048

به منظور پیشگیری از ویروس کرونا و تامین مایحتاج کادر درمان بیمارستان و مردم تبریز، گروه‌های جهادی در مساجد و پایگاه‌های مقاومت بسیج اقدام به تولید ماسک و دستکش کردند.

کارگاه‌های جهادی تولید ماسککارگاه‌های جهادی تولید ماسککارگاه‌های جهادی تولید ماسککارگاه‌های جهادی تولید ماسککارگاه‌های جهادی تولید ماسککارگاه‌های جهادی تولید ماسککارگاه‌های جهادی تولید ماسککارگاه‌های جهادی تولید ماسککارگاه‌های جهادی تولید ماسککارگاه‌های جهادی تولید ماسککارگاه‌های جهادی تولید ماسککارگاه‌های جهادی تولید ماسککارگاه‌های جهادی تولید ماسککارگاه‌های جهادی تولید ماسککارگاه‌های جهادی تولید ماسک
ابر آروان

آخرین عناوین