استعدادیابی یا تخریب

گروه ویدئو الف،   3990208105

این تصاویری است که چند وقتی هست در فضای مجازی دست به دست میچرخد که به استعداد یابی کودکان می پردازند اما همه این بچه ها در بزرگسالی ستاره نمی شوند.

آخرین عناوین