شلوغی شیراز و احتمال موج جدید کرونا

گروه ویدئو الف،   3990208095

با توجه به بازگشایی برخی مشاغل نیاز است که مردم بیش از پیش نکات بهداشتی و ایمنی را رعایت کنند.

ابر آروان

آخرین عناوین