تولید البسه بیمارستانی و ماسک توسط گروهای جهادی

گروه عکس الف،   3990203117

تعدادی از بانوان بسیجی قم با برپایی کارگاه تولیدی اقدام به تولید لباس کاورال و ماسک برای مقابله با ویروس کرونا کردند.

تولید البسه بیمارستانی و ماسک توسط گروهای جهادیتولید البسه بیمارستانی و ماسک توسط گروهای جهادیتولید البسه بیمارستانی و ماسک توسط گروهای جهادیتولید البسه بیمارستانی و ماسک توسط گروهای جهادیتولید البسه بیمارستانی و ماسک توسط گروهای جهادیتولید البسه بیمارستانی و ماسک توسط گروهای جهادیتولید البسه بیمارستانی و ماسک توسط گروهای جهادیتولید البسه بیمارستانی و ماسک توسط گروهای جهادیتولید البسه بیمارستانی و ماسک توسط گروهای جهادیتولید البسه بیمارستانی و ماسک توسط گروهای جهادیتولید البسه بیمارستانی و ماسک توسط گروهای جهادیتولید البسه بیمارستانی و ماسک توسط گروهای جهادیتولید البسه بیمارستانی و ماسک توسط گروهای جهادیتولید البسه بیمارستانی و ماسک توسط گروهای جهادیتولید البسه بیمارستانی و ماسک توسط گروهای جهادی
ابر آروان

آخرین عناوین