سبدبافی در روستای ویست خوانسار

گروه ویدئو الف،   3990120096

مروار نوعی چوب ترکه ای اسـت که از روستاهای اطراف ملایر تهیـه می شود و در سبدبافی استفاده می‌شود. مرواربافان خوانسار پس از تهیه ترکه‌ها آن را انبار کرده و به تدریج با انجام فرآیندی آن‌ها را آماده‌سازی و در بافت سبد استفاده می‌کنند.

سبدبافی در روستای ویست خوانسارسبدبافی در روستای ویست خوانسارسبدبافی در روستای ویست خوانسارسبدبافی در روستای ویست خوانسارسبدبافی در روستای ویست خوانسارسبدبافی در روستای ویست خوانسارسبدبافی در روستای ویست خوانسارسبدبافی در روستای ویست خوانسارسبدبافی در روستای ویست خوانسارسبدبافی در روستای ویست خوانسار

آخرین عناوین