شهر وهان پس از ۷۶ روز قرنطینه

گروه عکس الف،   3990120088

شهر وهان چین پس از گذشت ۷۶ روز از قرنطینه سخت خارج شد. مردم این شهر همچنان با ماسک، دستکش و رعایت نکات بهداشتی در معابر این شهر حضور یافتند.

شهر وهان پس از ۷۶ روز قرنطینهشهر وهان پس از ۷۶ روز قرنطینهشهر وهان پس از ۷۶ روز قرنطینهشهر وهان پس از ۷۶ روز قرنطینهشهر وهان پس از ۷۶ روز قرنطینهشهر وهان پس از ۷۶ روز قرنطینهشهر وهان پس از ۷۶ روز قرنطینهشهر وهان پس از ۷۶ روز قرنطینهشهر وهان پس از ۷۶ روز قرنطینهشهر وهان پس از ۷۶ روز قرنطینهشهر وهان پس از ۷۶ روز قرنطینهشهر وهان پس از ۷۶ روز قرنطینهشهر وهان پس از ۷۶ روز قرنطینهشهر وهان پس از ۷۶ روز قرنطینهشهر وهان پس از ۷۶ روز قرنطینه

آخرین عناوین