خاطره جالب کارگردان سریال پایتخت از سنگ خوردن در مناسک حج

گروه ویدئو الف،   3990120064

کارگردان سریال پایتخت، با توجه به انتقادات برخی از مردم در رابطه با شوخی کردن با خانه خدا و مناسک حج واکنش نشان داد. سیروس مقدم در واکنش به این انتقادات، از خاطره جالب خوردن سنگ به سرش و فضای شوخ و خندانی که در عین جدیت در مراسم پیش از اعزام جوار وجود دارد صحبت کرد.