عوارض قرنطینه بی برنامه

طراح: هامون،   3990119067

در روزهای قرنطینه به جای تلف کردن وقت در فضای مجازی به مطالعه و ورزش بپردازیم.