آب میوه گیری جهادی هیئت عبداللّه بن الحسن

گروه عکس الف،   3990119016

گروه جهادی هیئت عبداللّه بن الحسن شمیرانات مدت ۲۰ روز مشغول تهیه روزانه بیش از ۱۵۰۰ بطری آب میوه ۲۵۰۰ پیمانه سوپ برای تسریع در بهبودی بیماران کرونایی ۵ بیمارستان معین کرونا می باشد. روزانه ۳۰ نفر در دو شیفت مشغول فعالیت می باشند.

آب میوه گیری جهادی هیئت عبداللّه بن الحسنآب میوه گیری جهادی هیئت عبداللّه بن الحسنآب میوه گیری جهادی هیئت عبداللّه بن الحسنآب میوه گیری جهادی هیئت عبداللّه بن الحسنآب میوه گیری جهادی هیئت عبداللّه بن الحسنآب میوه گیری جهادی هیئت عبداللّه بن الحسنآب میوه گیری جهادی هیئت عبداللّه بن الحسنآب میوه گیری جهادی هیئت عبداللّه بن الحسنآب میوه گیری جهادی هیئت عبداللّه بن الحسنآب میوه گیری جهادی هیئت عبداللّه بن الحسنآب میوه گیری جهادی هیئت عبداللّه بن الحسنآب میوه گیری جهادی هیئت عبداللّه بن الحسنآب میوه گیری جهادی هیئت عبداللّه بن الحسنآب میوه گیری جهادی هیئت عبداللّه بن الحسنآب میوه گیری جهادی هیئت عبداللّه بن الحسنآب میوه گیری جهادی هیئت عبداللّه بن الحسنآب میوه گیری جهادی هیئت عبداللّه بن الحسنآب میوه گیری جهادی هیئت عبداللّه بن الحسنآب میوه گیری جهادی هیئت عبداللّه بن الحسن

آخرین عناوین