دستگیری خانم باردار بخاطر رعایت نکردن قرنطینه

گروه ویدئو الف،   3990117089

پلیس آمریکا خانم بارداری که دستورالعمل قرنطینه را رعایت نکرده به شکلی که در فیلم می بینید بازداشت کرد.

آخرین عناوین