عکس عکاس ایرانی از قرنطینه روی جلد مجله تایم

گروه عکس الف،   3990103066

مجله تایم برای نمایش قرنطینه جهانی در مقابل کرونا در میان ۶ عکس برتر، عکسی از فروغ علایی عکاس ایرانی را برای جلد خود انتخاب کرد (عکس وسط در ردیف پایین).