لحظه تحویل سال در کنار مقبره سردار دل ها

گروه ویدئو الف،   3990101029

کرمانی ها در حالی لحظه تحویل سال را سپری کردند که یاد و خاطره سردار شهید سلیمانی را گرامی داشتند.