شوخی عروسک محمد جواد ظریف با رضا رشیدپور: بفرستمت ووهان جائو سفیر شی؟!

گروه ویدئو الف،   3981229010

پس از شوخی با محمد باقر قالیباف در برنامه اتفاق عروسک محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه را هم آوردند و با او سر ماجرای چینی حرف زدنش شوخی کردند.