ضدعفونی معابر شهری همدان

گروه عکس الف،   3981228034

به علت شیوع بیماری کرونا پیاده راه‌ها و تاسیسات شهری همدان، روزانه در سه نوبت صبح، ظهر و شب توسط شهرداری همدان ضدعفونی می‌شود.

ضدعفونی معابر شهری همدانضدعفونی معابر شهری همدانضدعفونی معابر شهری همدانضدعفونی معابر شهری همدانضدعفونی معابر شهری همدانضدعفونی معابر شهری همدانضدعفونی معابر شهری همدانضدعفونی معابر شهری همدانضدعفونی معابر شهری همدانضدعفونی معابر شهری همدانضدعفونی معابر شهری همدانضدعفونی معابر شهری همدانضدعفونی معابر شهری همدانضدعفونی معابر شهری همدانضدعفونی معابر شهری همدانضدعفونی معابر شهری همدانضدعفونی معابر شهری همدانضدعفونی معابر شهری همدانضدعفونی معابر شهری همدانضدعفونی معابر شهری همدانضدعفونی معابر شهری همدان

عناوین مرتبط

آخرین عناوین