آماده سازی بیمارستان‌های صحرایی در مازندران

گروه عکس الف،   3981226071

به علت کمبود امکانات و ظرفیت رو به تکمیل بیمارستان‌های استان مازندران تصمیم به ایجاد بیمارستان‌های صحرایی در سالن‌های ورزشی این استان گرفته شده است. در حال حاضر سالن ورزشی امام علی حبیبی قائمشهر که با مشارکت فرمانداری و خیرین این شهر در حال تکمیل شدن است.

آماده سازی بیمارستان‌های صحرایی در مازندرانآماده سازی بیمارستان‌های صحرایی در مازندرانآماده سازی بیمارستان‌های صحرایی در مازندرانآماده سازی بیمارستان‌های صحرایی در مازندرانآماده سازی بیمارستان‌های صحرایی در مازندرانآماده سازی بیمارستان‌های صحرایی در مازندرانآماده سازی بیمارستان‌های صحرایی در مازندرانآماده سازی بیمارستان‌های صحرایی در مازندرانآماده سازی بیمارستان‌های صحرایی در مازندرانآماده سازی بیمارستان‌های صحرایی در مازندران

عناوین مرتبط

آخرین عناوین