تولید ماسک بهداشتی در«کانون فرهنگی مالک اشتر»

گروه عکس الف،   3981226031

فعالان«کانون فرهنگی مالک اشتر» با همکاری خیران، روزانه به تولید ماسک، لباس ویژه پزشکان، پرستاران و کادر درمانی کرده است.

تولید ماسک بهداشتی در«کانون فرهنگی مالک اشتر»تولید ماسک بهداشتی در«کانون فرهنگی مالک اشتر»تولید ماسک بهداشتی در«کانون فرهنگی مالک اشتر»تولید ماسک بهداشتی در«کانون فرهنگی مالک اشتر»تولید ماسک بهداشتی در«کانون فرهنگی مالک اشتر»تولید ماسک بهداشتی در«کانون فرهنگی مالک اشتر»تولید ماسک بهداشتی در«کانون فرهنگی مالک اشتر»تولید ماسک بهداشتی در«کانون فرهنگی مالک اشتر»تولید ماسک بهداشتی در«کانون فرهنگی مالک اشتر»تولید ماسک بهداشتی در«کانون فرهنگی مالک اشتر»تولید ماسک بهداشتی در«کانون فرهنگی مالک اشتر»تولید ماسک بهداشتی در«کانون فرهنگی مالک اشتر»تولید ماسک بهداشتی در«کانون فرهنگی مالک اشتر»تولید ماسک بهداشتی در«کانون فرهنگی مالک اشتر»تولید ماسک بهداشتی در«کانون فرهنگی مالک اشتر»تولید ماسک بهداشتی در«کانون فرهنگی مالک اشتر»تولید ماسک بهداشتی در«کانون فرهنگی مالک اشتر»تولید ماسک بهداشتی در«کانون فرهنگی مالک اشتر»