دستورالعمل کادرسازی مدیریتی در قوه قضائیه ابلاغ شد

گروه اجتماعی الف،   3981225069

دستورالعمل کادرسازی مدیریتی در قوه قضاییه در ۲۷ ماده و ۱۲ تبصره از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

دستورالعمل کادرسازی مدیریتی در قوه قضائیه ابلاغ شد

به گزارش الف، دستورالعمل کادرسازی مدیریتی در قوه قضائیه در ۲۷ ماده و ۱۲ تبصره از سوی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد. 

*** متن این دستورالعمل به شرح زیر است؛

با عنایت به اهمیت توسعه‌ی منابع انسانی، ارتقاء توانمندی‌های مدیران و نظر به رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) مبنی بر ضرورت کادرسازی و جانشین پروری و تربیت انسان‌های صالح و متخصص، به ویژه برای مناصب مدیریتی قوه قضاییه و تاکید معظم له در بیانیه گام دوم انقلاب که مهم‌ترین ظرفیت امیدبخش کشور را نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی تبیین فرموده اند، دستورالعمل «کادرسازی مدیریتی در قوه قضاییه» به شرح مواد آتی است.

ماده ۱- اهداف این دستورالعمل به شرح زیر است:

۱- شناسایی، تربیت و به کارگیری نیرو‌های مستعد مشاغل و مسئولیت‌های مدیریتی در قوه قضاییه.

۲- ایجاد بستر مناسب برای تحقق اصل شایسته سالاری در انتصاب و ارتقاء افراد.

٣- افزایش انگیزه کارکنان و مدیران توانمند از طریق ایجاد فضای رقابنی سالم و عادلانه کردن فرآیند انتخاب و انتصاب در مشاغل مذکور.

ماده ۲- تعاریف و اختصارات این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف - کادرسازی: فرآیند مشتمل بر شناسایی، جذب، آموزش، هدایت، حمایت و به کارگیری افراد مستعد و نخبه برای احراز مشاغل مدیریتی.

ب - مشاغل مدیریتی: پست‌های قضایی یا اداری که مدیریت بخشی از قوه قضاییه را بر عهده دارند و شامل دو گروه مدیریت اداری و مدیریت قضایی هستند.

پ - الگوی شایستگی: مجموعه‌ای از شاخص‌های مورد نیاز برای تصدی مشاغل مدیریتی در ابعاد نگرش، دانش، توانایی، مهارت و ویژگی‌های شخصیتی مرتبط با شغل است؛ به نحوی که ماموریت‌ها و وظایف شغلی در حد استاندارد‌های مورد انتظار انجام پذیرد.

ت - ارزیابی: فرآیند بررسی شاخص‌های مورد نیاز مشاغل مدیریتی و تعیین میزان توانمندی افراد بر اساس الگوی شایستگی.

ث - کمیسیون: کمیسیون نقل و انتقال قضات.

ج - کمیته: کمیته سرمایه انسانی موضوع بخشنامه معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری در خصوص کمیته‌های تخصصی شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی.

چ - کارگروه: متولی انجام فرآیند ارزیابی و اعلام نظر به کمیسیون یا کمیته است.

ه - اداره کل کادرسازی: اداره کل کادرسازی زیر مجموعه معاونت منابع انسانی است.

ماده ۳ - فرآیند استعدادیابی و جانشین پروری در مشاغل مدیریتی قوه قضاییه به شرح زیر است:

۱ - جمع آوری اطلاعات و شناسایی اولیه واجدان شرایط و اخذ پیشنهادات از اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس شاخص‌ها و ضوابط مصوب؛

۲- ارزیابی براساس الگوی شایستگی به منظور تعیین سطح شایستگی؛

۳- انتخاب استعداد‌های برتر و افراد دارای حد نصاب امتیازات تعیین شده؛

۴- معرفی افراد واجد شرایط به مرکز آموزش قوه قضاییه برای طی دوره‌های آموزشی در چارچوب ضوابط مربوط؛

۵- درج اسامی و مشخصات واجدین شرایط در بانک اطلاعاتی؛

۶- بهره گیری از بانک اطلاعاتی در انتصابات، جابجایی‌ها و ارتقاء افراد در مشاغل مدیریتی از طریق ارائه پیشنهاد انتصاب به مراجع ذیربط.

ماده ۴ - شرایط و شاخص‌های عمومی و اختصاصی تصدی پست‌های مدیریتی مشمول این دستورالعمل، بر اساس شیوه نامه‌ای است که به توسط معاونت منابع انسانی تهیه به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۵ - معاونت راهبردی قوه قضاییه ضوابط و فرآیند‌های موجود در قوه قضاییه را بر مبنای الگوی شایستگی و متناسب با الزامات و اقتضائات سازمانی و با رویکرد مدیریت استعدادیابی و جانشین پروری تدوین می‌نماید.

ماده ۶- معاونت منابع انسانی نرم افزار و سامانه "بانک اطلاعات مدیران قوه قضاییه" را با قابلیت‌های زیر با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تهیه نموده و در درگاه الکترونیکی آن معاونت قرار می‌دهد:

الف - امکان دسترسی کلیه واحد‌های زیر مجموعه دستگاه قضایی، قضات و کارکنان برای تکمیل پرسشنامه اطلاعات مدیران و فرم استعداد شغلی به سامانه مذکور.

ب - امکان امتیازدهی به اطلاعات وارد شده در سیستم بر اساس مؤلفه‌های مؤثر در مدیریت.

پ - امکان جمع بندی و تحلیل داده‌های موجود بر اساس شاخص‌ها و امتیازات تعیین شده.

ت - امکان طبقه بندی مدیران اعم از مدیران شاغل، معرفی شده و داوطلب.

ث - امکان بررسی و کنترل هوشمند اطلاعات وارد شده و پالایش آن.

ج - تعیین سطوح دسترسی به اطلاعات با امنیت لازم.

ماده ۷ - نحوه شناسایی واجدان شرایط براساس الگوی شایستگی و ارزیابی سطح شایستگی به صورت متمرکز توسط معاونت منابع انسانی و همکاری حوزه ریاست قوه قضاییه، دادسرای انتظامی قضات، مرکز حفاظت و اطلاعات واحد‌های ستادی و صفی قوه قضاییه انجام می‌شود.

تبصره ۱- مقامات عالی قضایی، معاونان، رؤسای سازمان‌ها و مراکز وابسته قوه قضاییه، رؤسای کل دادگستری استان‌ها و مدیران ستادی قوه قضاییه نسبت به شناسایی افراد شایسته، مستعد و واجد شرایط تصدی سمت‌های مدیریتی اقدام و آنان را براساس ضوابط اعلام شده با ذکر سمت پیشنهادی به معاونت منابع انسانی معرفی می‌نمایند.

تبصره ۲ - پیشنهاد افراد برای مشاغل مدیریتی باید همراه با سوابق خدمتی، علمی، تحصیلی و مستندات آن و سایر مدارک مورد نیاز باشد.

تبصره ۳ - افرادی که برای مشاغل مدیریتی معرفی و یا از طریق خود اظهاری ابراز تمایل می‌کنند، باید با مراجعه به درگاه الکترونیک فرم مربوط به ثبت نام اولیه را تکمیل نمایند.

ماده ۸- کارگروه مرکب از ۵ نفر از قضات و مدیران دستگاه قضایی با پیشنهاد معاون منابع انسانی و تایید رئیس قوه قضاییه در حوزه معاونت منابع انسانی تشکیل می‌شود.

تبصره ۱- نحوه تشکیل جلسات کارگروه و تصویب موضوعات، به پیشنهاد مدیرکل کادرسازی و تایید معاونت منابع انسانی خواهد بود.

تبصره ۲- دعوت از اعضاء و تمهید مقدمات لازم برای تشکیل جلسات، اجرای مصوبات و انجام سایر امور اداری بر عهده دبیر کارگروه می‌باشد.

تبصره ۳ - دبیر کارگروه می‌تواند با بهره گیری از کارشناسان خبره در حوزه‌های قضایی، مدیریتی و روانشناختی نسبت به تشکیل کانون‌های تخصصی به منظور ارزیابی ویژگی‌های شخصیتی، علمی و مدیریتی اقدام نماید. نتایج حاصل از ارزیابی‌های مذکور در جلسات کارگروه مطرح و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

تبصره ۴ - ضوابط و فرایند مربوط به ارجاع پرونده افراد به کانون ارزیابی و حیطه اختیارات و شاخص‌های مورد بررسی در کانون ارزیابی توسط کارگروه تعیین خواهد شد.

تبصره ۵ - حسب مورد از نماینده مرجع ذیربط یا یکی از اعضای کانون ارزیابی با تشخیص دبیر کارگروه و موافقت مدیرکل کادرسازی جهت شرکت در جلسات کارگروه بدون حق رای دعوت می‌شود.

ماده ۹- اداره کل کادر سازی به عنوان متولی اجرای این دستورالعمل وظیفه شناسایی، جذب، ساماندهی، نظارت و پیگیری امور مدیران را به عهده دارد.

ماده ۱۰ - اداره کل کادرسازی افرادی که در درگاه الکترونیک ثبت نام نموده اند را پس از بررسی و تطبیق مدارک و مستندات، رفع نقص و احراز صحت اعتبار آنها، به کارگروه معرفی می‌نماید. بررسی صلاحیت افراد پیشنهاد شده و تعیین سطح شایستگی آنان با کارگروه است.

ماده ۱۱ - متصدیان فعلی مشاغل مدیریتی لازم است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ اجرای این دستورالعمل با مراجعه به درگاه الکترونیکی اداره کل کادرسازی نسبت به تکمیل پرسشنامه مربوط به بانک اطلاعات مدیران قوه قضاییه اقدام نمایند.

ماده ۱۲ - کارگروه پس از بررسی و تایید افراد واجد شرایط و تعیین سطح شایستگی ایشان، اسامی و مشخصات آنان را با تعیین سمتی که براساس الگوی شایستگی توانایی احراز آن را دارند در بانک اطلاعات قرار داده و حسب مورد به کمیسیون یا کمیته معرفی می‌کند.

تبصره - احراز صلاحیت تصدی مشاغل مدیریتی منوط به کسب حداقل امتیاز لازم از شرایط و شاخص‌های مذکور در شیوه نامه موضوع ماده ۴ این دستورالعمل می‌باشد.

ماده ۱۳ - کمیسیون و یا کمیته با توجه به امتیاز کسب شده از سوابق علمی و تجربی و نتایج دوره‌های آموزشی افراد، نسبت به ارائه پیشنهاد با لحاظ نظریه کار گروه اقدام می‌کند.

ماده ۱۴ - کمیسیون و با کمیته نتایج نهایی پذیرش یا رد انتصاب افراد معرفی شده جهت تصدی سمت‌های مدیریتی را جهت اقدام مقتضی به معاونت منابع انسانی ارسال می‌نماید و در صورت پذیرش سمت و محل خدمات آنان را پیشنهاد می‌دهد.

ماده ۱۵ - معاونت منابع انسانی نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی و آماده سازی برای افراد واجد شرایط اقدام می‌نماید. شرکت در این دوره‌ها هیچگونه تعهدی برای انتصاب به پست مدیریتی ایجاد نخواهد کرد.

تبصره - ضوابط و نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی بر اساس شیوه نامه‌ای است که توسط معاونت منابع انسانی تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده ۱۶ - صدور ابلاغ مدیریتی منوط به گذراندن دوره آماده سازی براساس ضوابط تعیین شده از سوی معاونت منابع انسانی و کسب حد نصاب لازم می‌باشد.

ماده ۱۷ - انتصاب به پست‌های مدیریتی که دارای جانشین مستند، جز در موارد ضروری، مستلزم داشتن سابقه مسئولیت در پست جانشین می‌باشد.

ماده ۱۸ - انتصاب مدیران در قوه قضاییه حداکثر به مدت ۵ سال خواهد بود و تمدید آن برای یک دوره در همان سمت با رعایت ضوابط این دستورالعمل بلامانع است.

ماده ۱۹ - نظارت بر عملکرد مدیران قضایی و اداری در طول انجام ماموریت از حیث رعایت ضوابط قانونی و سیاست‌های قوه قضاییه و همچنین رعایت الزامات این دستورالعمل در حوزه وظایف قضایی بر عهده دادسرای انتظامی قضات و در حوزه وظایف مدیریتی بر عهده معاونت منابع انسانی است.

تبصره - در صورت مشاهده تخلف انتظامی در جریان نظارت بر عملکرد مدیران قضایی مراتب جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‌شود.

ماده ۲۰ - معاونت منابع انسانی ضمن تشکیل کارنامه مدیریتی برای هر یک از مدیران، عملکرد آنان را سالانه حداقل یک بار مورد ارزشیابی قرار داده و نتایج آن را در کارنامه مذکور منعکس می‌نماید تا در ارتقاء جابجایی یا تمدید سمت آنان لحاظ شود و نسخه‌ای از کارنامه مدیریتی را جهت درج در سوابق مدیران قضایی به دادسرای انتظامی قضات و حفاظت و اطلاعات ارائه می‌کند.

تبصره - ضوابط و نحوه تشکیل کارنامه مدیریتی براساس شیوه نامه‌ای است که حسب مورد توسط مراجع مذکور تدوین و ابلاغ می‌شود.

ماده ۲۱ - معاونت منابع انسانی در سیاستگذاری، برنامه ریزی و انجام حمایت‌های مادی و معنوی از ظرفیت نخبگان و استعداد‌های برتر در شناسایی مسائل و تهیه و ارائه راه حل‌های جدید از طریق ایجاد شبکه نخبگان و استعداد‌های برتر استفاده می‌نماید. شیوه نامه مربوط به این ماده توسط معاون منابع انسانی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۲۲ - معاونت منابع انسانی نسبت به تدوین و جمع آوری اطلاعات و تجربیات مدیران دستگاه قضایی و انتقال آن به افراد واجد شرایط اقدام و زمینه‌ی ارتقاء و آماده سازی آنان را به عنوان جانشین فراهم می‌نماید. مدیران مافوق نیز موظفند حسب مورد نسبت به انتقال اطلاعات و تجارب و ارجاع امور به افرادی که به عنوان جانشین پیشنهاد یا معرفی می‌شوند، اقدام نمایند.

ماده ۲۳ - معاونت‌های ستادی، روسای سازمان‌های وابسته، مراکز تابعه قوه قضاییه و روسای کل دادگستری استان‌ها ضمن فراهم نمودن تمهیدات لازم، نسبت به همکاری در اجرای این دستورالعمل برابر برنامه اجرایی و ارتقاء ظرفیت‌های کادرسازی و جانشین پروری در حوزه قانونی خود اقدام می‌نمایند.

ماده ۲۴ - از تاریخ اجرای این دستورالعمل هرگونه انتصاب، جابجایی و ارتقاء افراد در مشاغل مدیریتی، مگر در موارد ضرورت و با تشخیص رئیس قوه قضاییه، براساس ضوابط مذکور در این دستورالعمل صورت می‌پذیرد.

ماده ۲۵ - معاونت منابع انسانی هر ۶ ماه یکبار گزارش اجرای این دستورالعمل را به رئیس قوه قضاییه تقدیم می‌نماید.

ماده ۲۶ - معاونت منابع انسانی حداکثر ظرف ۳ ماه از زمان ابلاغ این دستورالعمل نسبت به تدوین شیوه نامه‌های مربوط اقدام می‌نماید.

ماده ۲۷ - این دستورالعمل در ۲۷ ماده و ۱۲ تبصره در تاریخ ۱۸/۱۲/۹۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

عناوین مرتبط

پربحث‌های دیروز

 1. خیر‌خواهان خوب _ خیر‌خواهان بد/چه کسی دچار سندرم توهم توطئه است؟

 2. اژدهای رسانه‌ها و پادشاه فیلترشکن‌ها: کرونا ! ...

 3. روحانی مدعی طب اسلامی بازداشت شد + عکس

 4. عادت‌هایی که نباید از نقی، ارسطو و بهتاش یاد بگیریم

 5. تهران را در برابر کرونا بی دفاع نکنیم!...

 6. زمان خلاصی از شر كرونا/ طرح سه فوریتی تعطیلی کامل کشور/قرنطینه در تهران شکسته شد!

 7. روایت گلوبال ریسرچ از چهره مخفی و زشت نامزد دموکرات‌ها

 8. مرکز نقاهتگاه ایران مال

 9. قربانیان کرونا در آمریکا از ۷ هزار نفر فراتر رفت/ تعداد مبتلایان به ۲۷۳ هزار نفر رسید

 10. فارین پالیسی: کمک های کرونایی روسیه و چین، خیرخواهانه نیست

 11. واکنش کاربران توئیتر به سریال پایتخت۶

 12. معاون سیما: نوروز امسال پرمخاطب‌ترین سال تلویزیون در یک دهه گذشته بود

 13. روحانی: طرح فاصله گذاری اجتماعی به فاصله‌گذاری هوشمند تبدیل می‌شود/ هر تصمیمی که در دولت گرفته می‌شود مبتنی بر مطالعات دقیق علمی است

 14. اتحادیه اروپا خواستار «معافیت بشردوستانه» تحریم‌های ایران شد

پربحث‌های هفته

 1. آقای رئیس‌جمهور، اندکی سنجیده تر!..

 2. آقای مطهری، «دست الهی مجلس را تعطیل کرد»؟!

 3. کرونا اثبات کرد خدا فقط "رخنه پوش" نیست

 4. نمایندگان خواستار همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران کارگران شدند

 5. خوش بود گر محک کرونا آید به میان سلبریتی ها

 6. چرا مردم بايد قرباني منافع فعالان ارز شوند؟! 

 7. خیر‌خواهان خوب _ خیر‌خواهان بد/چه کسی دچار سندرم توهم توطئه است؟

 8. سی ان ان: ترامپِ دروغ گو و مسئولیت ناپذیر، حریف کرونا نمی شود

 9. اژدهای رسانه‌ها و پادشاه فیلترشکن‌ها: کرونا ! ...

 10. پشت پرده مخالفت برخی مسئولین وزارت بهداشت با توزیع داروی موثر در درمان کرونا

 11. طلاب ایرانی، پرستار سالمندان آمریکایی و اروپایی

 12. کرونا و برخوردهای جناحی

 13. گرامیداشت روز جمهوری اسلامی، آن هم وسط بحران کرونا !؟

 14. بی‌هراس از کرونا در جستجوی زندگی در سطل‌های زباله

 15. وزیر بهداشت: روزهای آینده وضعیت مقابله ایران با کرونا در جهان متحول می‌شود

 16. کرونا و اشک کباب! ...

 17. نامه وزیر بهداشت به روحانی و اعتراض به دستورالعمل بازگشایی مشاغل

 18. روحانی مدعی طب اسلامی بازداشت شد + عکس

 19. عادت‌هایی که نباید از نقی، ارسطو و بهتاش یاد بگیریم

 20. نامه ۱۹۱ منتخب مجلس یازدهم به رهبر انقلاب با موضوع تحقق شعار سال

 21. وزیر بهداشت: به نقطه روشنی از کنترل بیماری‌های ویروسی رسیده‌ایم/ دستاوردی جدید به‌زودی ایران را در رتبه نخست دنیا قرار می‌دهد

 22. طبخ و توزیع غذای متبرک رضوی برای بیماران کرونایی

 23. تهران را در برابر کرونا بی دفاع نکنیم!...

 24. پزشکی که تا آخرین لحظه عمر، خودش را وقف مردم کرد

 25. لطفا برای جهش تولید دنبال "راهکار" نروید، فقط موانع را بردارید !

پربحث‌های اخیر

  پربحث‌های هفته

  1. خوش بود گر محک کرونا آید به میان سلبریتی ها

  2. بی‌هراس از کرونا در جستجوی زندگی در سطل‌های زباله

  3. تهران را در برابر کرونا بی دفاع نکنیم!...

  4. پزشکی که تا آخرین لحظه عمر، خودش را وقف مردم کرد

  5. نمکی: طرح فاصله‌گذاری هوشمند به‌زودی اجرا می‌شود

  6. مدرسه مجازی و کارکردهای تربیتی

  7. حجت‌الاسلام فرحزاد: با "صلوات" گرفتاری و بلا دور می‌شود

  8. ۸ توصیه‌ آیت‌الله وحید خراسانی برای رهایی از کرونا به روایت یکی از شاگردان

  9. فرمانده مقابله با کرونا در تهران: ریشه‌کنی زودتر، مداخلات جدی‌تر می‌خواهد

  10. دل‌های پُر تاکسی‌رانان در روزهای کرونایی شیراز

  11. دلیل آشوب‌های اخیر در زندان‌های کشور

  12. توضیح سازمان ثبت احوال در مورد دسترسی غیرمجاز به اطلاعات ایرانیان

  13. متوسط عمر ازدواج‌هایی که در ایران به طلاق ختم شدند

  14. عبرتهای کرونا

  15. وزارت علوم تکلیف دانشگاه‌ها را روشن کرد

  16. زالی: در شرایط اپیدمی برخورد قهری ضروری است/ همه مناطق تهران آلوده است

  17. نگاه مادی به جان انسان

  18. اطلاعیه شماره ۲ ستاد ملی مدیریت کرونا / لزوم رعایت ۷ نکته مهم برای جلوگیری از شیوع ویروس

  19. وزیر کشور: زمان آغاز عادی فعالیت‌ها مشخص نیست

  20. ادامه تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها تا ۲۰ فروردین/فوت ۳۲۰ نفردر کشور به دلیل مصرف فرآورده‌های الکلی

  21. آخرین آمار کرونا در کشور/ شناسایی ۳۱۱۱ مورد جدید و فوت ۱۴۱ نفر در ۲۴ ساعت گذشته

  22. خالی بودن ۳۵ درصد ظرفیت سدها برای مهار سیلاب‌

  آخرین عناوین