ضدعفونی کردن در نیمه‌های شب

گروه عکس الف،   3981225068

سه جوان از اهالی شهر آمل با هزینه شخصی محلول سفیدکننده (وایتکس) تهیه کرده و پس از مخلوط کردن با آب، آن را در تانکری کوچک (با گنجایش ۱۰۰ لیتر) ریخته و سپس با وانت خودشان در نیمه های شب که شهر خلوت است به امکان پرتردد نظیر خیابان های اصلی، بازار شهر، بانک ها و فروشگاه های بزرگ می روند و این مناطق را ضدعفونی می کنند.

ضدعفونی کردن در نیمه‌های شبضدعفونی کردن در نیمه‌های شبضدعفونی کردن در نیمه‌های شبضدعفونی کردن در نیمه‌های شبضدعفونی کردن در نیمه‌های شبضدعفونی کردن در نیمه‌های شبضدعفونی کردن در نیمه‌های شبضدعفونی کردن در نیمه‌های شبضدعفونی کردن در نیمه‌های شبضدعفونی کردن در نیمه‌های شبضدعفونی کردن در نیمه‌های شبضدعفونی کردن در نیمه‌های شبضدعفونی کردن در نیمه‌های شب

عناوین مرتبط

آخرین عناوین