بیماران نیازمند به خون را دریابیم

گروه عکس الف،   3981225032

باتوجه به شیوع بیماری کرونا اهدای خون کاهش یافته و مراکز درمانی بیماران و به خصوص افرادی که دریافت کننده مستمر خون هستند با مشکل مواجه شده اند. داوطلبان اهدا خون می توانند به صورت اینترنتی برای اهدای خون وقت بگیرند وبدون معطلی در محل خون خود راه اهدا کنند.

بیماران نیازمند به خون را دریابیمبیماران نیازمند به خون را دریابیمبیماران نیازمند به خون را دریابیمبیماران نیازمند به خون را دریابیمبیماران نیازمند به خون را دریابیمبیماران نیازمند به خون را دریابیمبیماران نیازمند به خون را دریابیمبیماران نیازمند به خون را دریابیمبیماران نیازمند به خون را دریابیمبیماران نیازمند به خون را دریابیمبیماران نیازمند به خون را دریابیمبیماران نیازمند به خون را دریابیمبیماران نیازمند به خون را دریابیمبیماران نیازمند به خون را دریابیمبیماران نیازمند به خون را دریابیمبیماران نیازمند به خون را دریابیم

عناوین مرتبط

آخرین عناوین