تولید ماسک به همت «بسیج»

گروه عکس الف،   3981224109

دو کارخانه تولید پوشاک به همت سازمان بسیج، خط تولیدات خود را به خط تولید ماسک با ظرفیت روزانه حدود ۵۰ هزار عدد تغییر دادند.

تولید ماسک به همت «بسیج»تولید ماسک به همت «بسیج»تولید ماسک به همت «بسیج»تولید ماسک به همت «بسیج»تولید ماسک به همت «بسیج»تولید ماسک به همت «بسیج»تولید ماسک به همت «بسیج»تولید ماسک به همت «بسیج»تولید ماسک به همت «بسیج»تولید ماسک به همت «بسیج»تولید ماسک به همت «بسیج»تولید ماسک به همت «بسیج»تولید ماسک به همت «بسیج»تولید ماسک به همت «بسیج»تولید ماسک به همت «بسیج»تولید ماسک به همت «بسیج»تولید ماسک به همت «بسیج»تولید ماسک به همت «بسیج»تولید ماسک به همت «بسیج»تولید ماسک به همت «بسیج»