ضدعفونی کردن بازار بزرگ تبریز

گروه عکس الف،   3981222110

در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، تیم های عملیاتی ضد عفونی سازمان آتش نشانی تبریز، عملیات گروهی ضد عفونی بازار تاریخی تبریز را انجام دادند./ منبع: ایسنا

ضدعفونی کردن بازار بزرگ تبریزضدعفونی کردن بازار بزرگ تبریزضدعفونی کردن بازار بزرگ تبریزضدعفونی کردن بازار بزرگ تبریزضدعفونی کردن بازار بزرگ تبریزضدعفونی کردن بازار بزرگ تبریزضدعفونی کردن بازار بزرگ تبریزضدعفونی کردن بازار بزرگ تبریزضدعفونی کردن بازار بزرگ تبریزضدعفونی کردن بازار بزرگ تبریزضدعفونی کردن بازار بزرگ تبریزضدعفونی کردن بازار بزرگ تبریزضدعفونی کردن بازار بزرگ تبریزضدعفونی کردن بازار بزرگ تبریزضدعفونی کردن بازار بزرگ تبریزضدعفونی کردن بازار بزرگ تبریزضدعفونی کردن بازار بزرگ تبریزضدعفونی کردن بازار بزرگ تبریز