ضدعفونی کانتینرهای وارداتی از ایران

گروه ویدئو الف،   3981221040

عملیات ضدعفونی کانتینرهای وارداتی از ایران در گذرگاه مرزی شلمچه