بسیج خانوادگی برای تولید موادضدعفونی

گروه عکس الف،   3981219090

صاحب یک شرکت تولیدکننده محصولات آرایشی و بهداشتی با شروع بیماری کرونا همراه با خانواده خود اقدام به تولید مواد ضدعفونی و توزیع آن با قیمت ارزان در شهر می‌کند.

بسیج خانوادگی برای تولید موادضدعفونیبسیج خانوادگی برای تولید موادضدعفونیبسیج خانوادگی برای تولید موادضدعفونیبسیج خانوادگی برای تولید موادضدعفونیبسیج خانوادگی برای تولید موادضدعفونیبسیج خانوادگی برای تولید موادضدعفونیبسیج خانوادگی برای تولید موادضدعفونیبسیج خانوادگی برای تولید موادضدعفونیبسیج خانوادگی برای تولید موادضدعفونیبسیج خانوادگی برای تولید موادضدعفونیبسیج خانوادگی برای تولید موادضدعفونیبسیج خانوادگی برای تولید موادضدعفونیبسیج خانوادگی برای تولید موادضدعفونیبسیج خانوادگی برای تولید موادضدعفونیبسیج خانوادگی برای تولید موادضدعفونیبسیج خانوادگی برای تولید موادضدعفونیبسیج خانوادگی برای تولید موادضدعفونی

آخرین عناوین