ضدعفونی کردن دستان یک کودک کار توسط مأمور پلیس

گروه ویدئو الف،   3981217126

یک مأمور پلیس در حرکتی زیبا اقدام به ضدعفونی کردن دستان کوچک یک کودک کار کرد.